Ansökan inom omsorg, omvårdnad

Ansökan till Rune Ljungdahls Stiftelse måste innehålla.

En undertecknad sammanfattning i original om varför bidrag söks, och ska alltid ske med brevpost.

Följande uppgifter ska bifogas ansökan.
– Aktuellt intyg från läkare/kurator eller liknande/annan som bekräftar det som anförs i ansökan.
– Ett familjebevis eller för organisationer – ett organisationsbevis.
– Kopia av senaste deklaration/ Inkomst får inte överstiga 4 basbelopp/ 189 760 kr och för familj 237 160 kr efter grundavdrag/ Högre inkomst = AVSLAG
– Finns fler inkomsttagare på adressen? Då ska allas deklarationer skickas till oss!
– För en utbetalning/ Bank + Konto inklusive alla siffror i clearing numret!
– Kvitton på betalda utlägg som gjorts efter att BESLUT meddelats och som kan kopplas till det som det sökts för,
inget bidrag annars!

Ytterligare information
– Inga blanketter behövs.
– Bidrag ges inte till hyror, reglering av hyresskulder eller andra skulder.
– RLjS ger inga förskott utan kvittounderlag skall presenteras efter vårt beslutssvar.
– Intygen ska vara undertecknade av intygsutställaren/VIKTIGT
– Vi hanterar inga ärenden eller kommunikation över telefon! Bara e-post eller per brev.

Ansökningar mottas och hanteras löpande under året.
RLjS förskotterar inte och betalar inte ut några kontanter.